Skip to content

Taskforce Kindermishandeling
regio Hart van Brabant

Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Ondanks alle inzet op dit thema, dalen de cijfers helaas niet. Om de aanpak tegen kindermishandeling extra aan te jagen, is in 2017 is de regionale Taskforce Kindermishandeling gestart. Dit is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. Zodat we steeds vaker kindermishandeling voorkomen of eerder signaleren. Want elk kind heeft het recht om veilig op te groeien.

Ambities Taskforce

 • Vergroten kennis en bewustzijn over kindermishandeling bij iedereen in de omgeving van kinderen.
 • Bevorderen preventie en vroegsignalering.
 • Realiseren van succesvolle aanpakken en samenwerkingen.

Focus

Wijdvertakt netwerk

De regionale Taskforce Kindermishandeling is actief binnen de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant. Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) pakken de taskforceleden een actieve rol om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en professionals in de regio.

Binnen zeven thema’s werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce waar te maken. Professionals uit verschillende sectoren hebben een actieve rol binnen een of meerder werkgroepen en vormen samen het programmateam

Leden van de Taskforce en het programmateam

 • Voorzitter: Marcelle Hendrickx | wethouder gemeente Tilburg
 • Mark van Stappershoef | burgemeester gemeente Goirle
 • Lian Smits | bestuurder Sterk Huis en voorzitter kennisnetwerk SJS.
 • René Verhoeven | directeur Amarant – divisie Jeugd.
 • Ilja van den Hoek | bestuurder IMW Tilburg
 • Wietske Muller | sectorhoofd Hart van Brabant bij Politie Zeeland-West-Brabant
 • Tom Pietermans | directeur Veilig Thuis Midden-Brabant.
 • Irene Dekker | KNVB kernteam veilig sportklimaat en hockey coach/trainer in Tilburg.
 • Marieke Fimerius | Officier van Justitie
 • Gijs de Bont | Voorzitter College van Bestuur Biezonderwijs
 • Paul van Aanholt | Bestuurder Stichting Edu-Ley
 • Betty Ann Blommers | manager Trainingen & SMW MBO bij IMW | werkgroep vergeten en kwetsbare kinderen
 • Teun Haans | clustermanager Sterk Huis | werkgroepen actief burgerschap, ontschotting, pleger en slachtofferschap
 • Sanne Abrahams | strategisch beleidsadviseur samenleving gemeente Hilvarenbeek | werkgroep actief burgerschap
 • Tanja van Stappershoef | coördinator ontwikkeling en aanpak complexe scheidingen Sterk Huis | Werkgroep verantwoord ouderschap – scheiden
 • Marrit van der Plas | beleidsmedewerker RCH Midden-Brabant | werkgroep ontschotting
 • Berna Trommelen | projectleider Taskforce Kindermishandeling | werkgroep sport en recreatie
 • Liselot Godschalx | bestuurssecretaris T-Primair

Initiatieven

We zoeken samen naar nieuwe manieren van samenwerking. We starten innovatieve pilots, leren hiervan en implementeren de succesvolle aanpakken op andere plekken. We zetten ook in op ontschotting, want regels en procedures mogen nooit een belemmering zijn om een kind te helpen.

Om te zorgen dat steeds meer mensen in actie komen, ontwikkelen we voorlichtingscampagnes met een duidelijk handelingsperspectief: hoe herken je kindermishandeling en wat kun je doen? Kindermishandeling houdt niet op, totdat iemand iets doet!

Bekijk de initiatieven van de Taskforce:

Gelukkig is er de afgelopen periode veel meer aandacht gekomen voor kinderen die last hebben van de scheiding van hun ouders. Maar het aantal conflictscheidingen neemt toe en de problematiek rond samengestelde gezinnen vraagt steeds meer aandacht. Daarom is een integrale aanpak rondom scheidingen, waar zorg en recht samenwerken, een belangrijk thema binnen het actieprogramma van de regionale Taskforce kindermishandeling Hart van Brabant.

Partners in de regio Hart van Brabant hebben de handen ineen geslagen om samen het programma rondom scheidingen in Hart van Brabant vorm te gaan geven: van preventie tot hoog specialistische behandeling. Het feit dat kinderen pijn en verdriet ervaren én vaak ook schade oplopen, is voor ons genoeg aanleiding om het fenomeen scheiden écht aan te pakken.

Online scheidingsloket

Een actiepunt in de actielijn preventie is een online scheidingsloket. Want alles begint bij bewustwording! Bij de eerste stap – overweging tot scheiding – is het belangrijk inwoners goed te informeren zodat de juiste stappen in de juiste volgorde kunnen worden gezet. Deze actie is opgepakt door de samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant. Op 13 september 2019 is de website alsjeuitelkaargaat.nl gelanceerd.

Per 1 januari 2019 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangescherpt. De Meldcode helpt beroepskrachten hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De aanpassing van de Meldcode was aanleiding voor de regionale Taskforce Kindermishandeling om het bestaande trainingsaanbod onder te loep te nemen. Dit aanbod bleek nogal divers te zijn en vaak ontbreekt de regionale ’touch’. Terwijl juist een eenduidig kennisniveau, gebruik van dezelfde taal en kennis van regionale afspraken essentieel zijn voor een effectieve aanpak en samenwerking tussen organisaties. Redenen dus om een nieuwe regionaal trainingsaanbod te ontwikkelen.

Om dit te realiseren, is het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode gevormd. Dit is een samenwerking van de academies van IMW en Sterk Huis. Deze organisaties verzorgen al een aantal jaar Meldcode-trainingen en hebben nu samen een nieuw trainingsaanbod ontwikkeld in nauwe samenwerking met Veilig Thuis.

De regionale Taskforce Kindermishandeling ziet het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode als een grote kans om belangrijke stappen te zetten in de vroegsignalering van kindermishandeling. Vroegsignalering is een belangrijke succesfactor in de aanpak tegen kindermishandeling.

Een projectgroep met vertegenwoordigers vanuit onderwijs, politie en gemeenten werkt aan de voorbereidingen van  ‘Handle with care’. De bedoeling is dat ‘Handle with Care’ met ingang van schooljaar 2021-2022 in de hele regio Hart van Brabant van start kan gaan. In Tilburg is er al een samenwerking tussen de maatschappelijke opvang Traverse en scholen: Handle with care – Ruggensteun.

Wat is ‘Handle with care’?

Als kinderen met politie, maatschappelijke opvang of het crisis interventieteam te maken krijgen, weten de leerkrachten op school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat er iets aan de hand is. Bij het concept ‘Handle with Care’ geven deze instanties bij een incident van huiselijk geweld een signaal aan school. Meer informatie dan ‘dat het kind mogelijk steun nodig heeft’ wordt niet gegeven. De leerkracht kan dan op eenvoudige wijze het kind steunen. Bijvoorbeeld als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt of zijn huiswerk niet af heeft. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken.

Bekijk de animatie over Handle with care

Huidige campagnes over signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn gericht op volwassenen. Jongeren kunnen echter ook een belangrijke rol spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar net zoals volwassenen, zijn de meeste jongeren niet bekend met de signalen van kindermishandeling en missen ze de tools om het bespreekbaar te maken. Erover praten met vriendjes en vriendinnetjes zou al een enorme winst zijn. Zo voelt een slachtoffer zich niet meer alleen en weet hij/zij dat het niet normaal is wat er bij hem/haar thuis gebeurt. Een slachtoffer wordt zo meer gestimuleerd om hulp te zoeken. Het maakt jongeren weerbaarder.

We weten dat het niet gemakkelijk is om jongeren te bereiken. We weten dat we jongeren moeten aanspreken in hun eigen taal en een laagdrempelig handelingsperspectief moeten bieden. Maar hoe doen we dat? Jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat heeft in opdracht van de Taskforce samen met jongeren en ervaringsdeskundigen een Instagram campagne ontwikkeld. De campagne is op 22 november 2019 tijdens de slotbijeenkomst van de Week tegen Kindermishandeling gelanceerd. 

Communicatietoolkit

Om het thema kindermishandeling breed onder de aandacht te brengen in onze regio, zijn diverse communicatiematerialen beschikbaar.

Maart 2021 ging de nieuwe campagne van de Taskforce Kindermishandeling live. Een campagne ontwikkeld samen met jongeren en gericht op jongeren. Op slachtoffers zelf, maar ook op omstanders. De campagne bestaat uit twee fases. In de eerste fase (maart-juni 2021) staat bewustwording centraal. Vier verschillende situaties worden via social media aan jongeren getoond, met de vraag: is het oké als jij of een vriend/vriendin dit thuis meemaakt? In de tweede fase vertellen jongeren hoe ze voor zichzelf, of voor een ander zijn opgekomen om het geweld te stoppen (september-november 2021).

De campagne loopt via Instagram en Snapchat. Twee kanalen waar we met name jongeren kunnen bereiken. De campagnefilmpjes linken naar de jongerenwebsite www.ditiskindermishandeling.nl.

Bereik jij jongeren met jouw social media kanalen? Help dan mee het bereik te vergroten! Zodat nog meer jongeren weten dat het niet oké is als je kindermishandeling meemaakt.

Je kunt de campagnematerialen vrij gebruiken. Voor Instagram maak je gebruik van het ‘story’ formaat (of van het vierkante formaat voor Instagram post). Voor Facebook en LinkedIn maak je gebruik van de ‘vierkante’ versie. Per beeld zijn er twee verschillende versies: een versie voor het slachtoffer, en een versie voor omstanders. Je kunt de bestanden rechtstreeks naar je computer downloaden door op de link te gaan staan en met rechter muisknop de optie ‘Download gekoppeld bestand’ te kiezen. Of klik op de link waarna het filmpje opent. Je kunt dan met de rechter muisknop de optie ‘video opslaan als’ kiezen.

Filmpjes 2de fase

Ieder filmpje linkt naar een verhaal op de website:

Story formaat

Vierkant formaat

Filmpjes 1e fase

Link naar www.ditiskindermishandeling.nl/#ishetoke

Story formaat

Vierkant formaat

Ambassadeurs van de Taskforce Kindermishandeling pakken een actieve rol om het thema kindermishandeling op de agenda te krijgen van bestuurders en professionals in de regio. Zij tonen hun betrokkenheid op dit thema in hun omgeving en hebben daar waar het opportuun is een stimulerende rol in woord en daad. De communicatietoolkit bestaat uit diverse middelen om uitleg te geven over de Taskforce en de zichtbaarheid van de Taskforce te vergroten:

 • Powerpointpresentatie (pptx / 3.5 Mb)
 • Filmpje over Taskforce   
 • De Taskforce plaatst regelmatig berichten op Twitter en LinkedIn over activiteiten en initiatieven die in het netwerk van de taskforce plaatsvinden. Deel of like onze berichten en breng zo het thema kindermishandeling onder de aandacht bij uw netwerk.
Signalenwijzer 

In de signalenwijzer (formaat 21×15 cm, 20 pagina’s) vind je hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen, wat je zelf kunt doen om te helpen en waar je terecht kunt voor professioneel advies of hulp. De signalenwijzer is bedoeld voor inwoners van de regio Hart van Brabant en professionals. 

Posters

Er zijn posters in 6 varianten. posters 6 varianten

 • Zelf printen: je kunt hier de bestanden downloaden om de posters zelf te printen.
 • Drukwerk bestellen: organisaties in regio Hart van Brabant kunnen ook drukwerk bestellen (op A4 of A3 formaat). Neem contact op via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.
Contentkalender voor social media

In de contentkalender berichten voor sociale media om aan te haken aan bij landelijke themadagen of -weken. 

Factsheet ‘als de spanningen thuis oplopen’

Vanwege de coronamaatregelen blijft iedereen zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Op de factsheet tips wat men in dat geval kan doen en waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen voor steun of hulp. De factsheet is er in twee versies (met en zonder footer over de regionale Taskforce Kindermishandeling) en diverse bestanden (PDF, cPDF, jpg en png).

Nieuwsbrief

De regionale Taskforce Kindermishandeling stuurt drie à vier keer per jaar een nieuwsbrief.

Schrijf je hieronder in om de nieuwsbrief te ontvangen. Of bekijk het archief met al uitgegeven nieuwsbrieven.