Taskforce Kindermishandeling
regio Hart van Brabant

Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Ondanks alle inzet op dit thema, dalen de cijfers helaas niet. Om de aanpak tegen kindermishandeling extra aan te jagen, is in 2017 is de regionale Taskforce Kindermishandeling gestart. Dit is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. Zodat we steeds vaker kindermishandeling voorkomen of eerder signaleren. Want elk kind heeft het recht om veilig op te groeien.

Ambities Taskforce

 • Vergroten kennis en bewustzijn over kindermishandeling bij iedereen in de omgeving van kinderen.
 • Bevorderen preventie en vroegsignalering.
 • Realiseren van succesvolle aanpakken en samenwerkingen.
Opbrengsten 2019

Bekijk hier welke nieuwe inzichten 2019 gebracht hebben, welke succesvolle aanpakken gerealiseerd zijn en hoeveel mensen bereikt zijn om bewustzijn over het thema kindermishandeling te vergroten.

Focus en actieplan 2020 

Bekijk het actieplan 2020

 

Wijdvertakt netwerk

De regionale Taskforce Kindermishandeling is actief binnen de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant. Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) pakken de taskforceleden een actieve rol om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en professionals in de regio.

Binnen zeven thema’s werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce waar te maken. Professionals uit verschillende sectoren hebben een actieve rol binnen een of meerder werkgroepen en vormen samen het programmateam

Leden van de Taskforce en het programmateam

 • Voorzitter: Marcelle Hendrickx | wethouder gemeente Tilburg
 • Mark van Stappershoef | burgemeester gemeente Goirle
 • Pieter Jansen | directeur Onderwijs coöperatie T-Primair Tilburg. Lees de blog van Pieter Jansen
 • Esger van Baest | directeur Reeshofcollege Tilburg
 • Lian Smits | bestuurder Sterk Huis en voorzitter kennisnetwerk SJS. Lees de blog van Lian Smits
 • Angela van Liempd | medisch directeur zorggroep RCH Midden-Brabant bv
 • René Verhoeven | directeur Amarant – divisie Jeugd. Lees de blog van René Verhoeven.
 • Ilja van den Hoek | bestuurder IMW Tilburg
 • Wietske Muller | sectorhoofd Hart van Brabant bij Politie Zeeland-West-Brabant
 • Tom Pietermans | directeur Veilig Thuis Midden-Brabant. Lees de blog van Tom Pietermans
 • Irene Dekker | KNVB kernteam veilig sportklimaat en hockey coach/trainer in Tilburg. Lees de blog van Irene Dekker
 • Marieke Fimerius | Officier van Justitie
 • Karin van Esch | directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant. Lees de blog van Karin van Esch.
 • Betty Ann Blommers | manager Trainingen & SMW MBO bij IMW | werkgroep vergeten en kwetsbare kinderen
 • Teun Haans | clustermanager Sterk Huis | werkgroepen actief burgerschap, ontschotting, pleger en slachtofferschap
 • Sanne Abrahams | strategisch beleidsadviseur samenleving gemeente Hilvarenbeek | werkgroep actief burgerschap
 • Tanja van Stappershoef | coördinator ontwikkeling en aanpak complexe scheidingen Sterk Huis | Werkgroep verantwoord ouderschap – scheiden
 • Dana Wellens | manager schoolontwikkeling Xpectprimair | werkgroep onderwijs
 • Marrit van der Plas | beleidsmedewerker RCH Midden-Brabant | werkgroep ontschotting
 • Berna Trommelen | projectleider Taskforce Kindermishandeling | werkgroep sport en recreatie
 • Liselot Godschalkx | beleidsmedewerker huiselijk geweld gemeente Tilburg

Initiatieven

We zoeken samen naar nieuwe manieren van samenwerking. We starten innovatieve pilots, leren hiervan en implementeren de succesvolle aanpakken op andere plekken. We zetten ook in op ontschotting, want regels en procedures mogen nooit een belemmering zijn om een kind te helpen.

Om te zorgen dat steeds meer mensen in actie komen, ontwikkelen we voorlichtingscampagnes met een duidelijk handelingsperspectief: hoe herken je kindermishandeling en wat kun je doen? Kindermishandeling houdt niet op, totdat iemand iets doet!

Bekijk de initiatieven van de Taskforce:

Gelukkig is er de afgelopen periode veel meer aandacht gekomen voor kinderen die last hebben van de scheiding van hun ouders. Maar het aantal conflictscheidingen neemt toe en de problematiek rond samengestelde gezinnen vraagt steeds meer aandacht. Daarom is een integrale aanpak rondom scheidingen, waar zorg en recht samenwerken, een belangrijk thema binnen het actieprogramma van de regionale Taskforce kindermishandeling Hart van Brabant.

Partners in de regio Hart van Brabant hebben de handen ineen geslagen om samen het programma rondom scheidingen in Hart van Brabant vorm te gaan geven: van preventie tot hoog specialistische behandeling. Het feit dat kinderen pijn en verdriet ervaren én vaak ook schade oplopen, is voor ons genoeg aanleiding om het fenomeen scheiden écht aan te pakken.

Online scheidingsloket

Een actiepunt in de actielijn preventie is een online scheidingsloket. Want alles begint bij bewustwording! Bij de eerste stap – overweging tot scheiding – is het belangrijk inwoners goed te informeren zodat de juiste stappen in de juiste volgorde kunnen worden gezet. Deze actie is opgepakt door de samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant. Op 13 september 2019 is de website alsjeuitelkaargaat.nl gelanceerd.

Per 1 januari 2019 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangescherpt. De Meldcode helpt beroepskrachten hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De aanpassing van de Meldcode was aanleiding voor de regionale Taskforce Kindermishandeling om het bestaande trainingsaanbod onder te loep te nemen. Dit aanbod bleek nogal divers te zijn en vaak ontbreekt de regionale ‘touch’. Terwijl juist een eenduidig kennisniveau, gebruik van dezelfde taal en kennis van regionale afspraken essentieel zijn voor een effectieve aanpak en samenwerking tussen organisaties. Redenen dus om een nieuwe regionaal trainingsaanbod te ontwikkelen.

Om dit te realiseren, is het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode gevormd. Dit is een samenwerking van de academies van IMW en Sterk Huis. Deze organisaties verzorgen al een aantal jaar Meldcode-trainingen en hebben nu samen een nieuw trainingsaanbod ontwikkeld in nauwe samenwerking met Veilig Thuis.

De regionale Taskforce Kindermishandeling ziet het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode als een grote kans om belangrijke stappen te zetten in de vroegsignalering van kindermishandeling. Vroegsignalering is een belangrijke succesfactor in de aanpak tegen kindermishandeling.

In het najaar van 2019 start de Taskforce met het project ‘Handle with care’. In samenwerking met politie, leerplicht en scholen wordt onderzocht hoe het concept ‘Handle with care’ in onze regio geïmplementeerd kan worden. In Tilburg is er al een samenwerking tussen de maatschappelijke opvang en scholen, een variant van ‘Handle with care’.

Wat is ‘Handle with care’?

Als kinderen met politie, maatschappelijke opvang of het crisis interventieteam te maken krijgen, weten de leerkrachten op school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat er iets aan de hand is. Bij het concept ‘Handle with Care’ geven deze instanties bij een incident van huiselijk geweld een signaal aan school. Meer informatie dan ‘dat het kind mogelijk steun nodig heeft’ wordt niet gegeven. De leerkracht kan dan op eenvoudige wijze het kind steunen. Bijvoorbeeld als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt of zijn huiswerk niet af heeft. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken.

Bekijk de animatie over Handle with care

Huidige campagnes over signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn gericht op volwassenen. Jongeren kunnen echter ook een belangrijke rol spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar net zoals volwassenen, zijn de meeste jongeren niet bekend met de signalen van kindermishandeling en missen ze de tools om het bespreekbaar te maken. Erover praten met vriendjes en vriendinnetjes zou al een enorme winst zijn. Zo voelt een slachtoffer zich niet meer alleen en weet hij/zij dat het niet normaal is wat er bij hem/haar thuis gebeurt. Een slachtoffer wordt zo meer gestimuleerd om hulp te zoeken. Het maakt jongeren weerbaarder.

We weten dat het niet gemakkelijk is om jongeren te bereiken. We weten dat we jongeren moeten aanspreken in hun eigen taal en een laagdrempelig handelingsperspectief moeten bieden. Maar hoe doen we dat? Jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat heeft in opdracht van de Taskforce samen met jongeren en ervaringsdeskundigen een Instagram campagne ontwikkeld. De campagne is op 22 november 2019 tijdens de slotbijeenkomst van de Week tegen Kindermishandeling gelanceerd. 

Communicatietoolkit

Om het thema kindermishandeling breed onder de aandacht te brengen in onze regio, zijn diverse communicatiematerialen beschikbaar.

Ambassadeurs van de Taskforce Kindermishandeling pakken een actieve rol om het thema kindermishandeling op de agenda te krijgen van bestuurders en professionals in de regio. Zij tonen hun betrokkenheid op dit thema in hun omgeving en hebben daar waar het opportuun is een stimulerende rol in woord en daad. De communicatietoolkit bestaat uit diverse middelen om uitleg te geven over de Taskforce en de zichtbaarheid van de Taskforce te vergroten:

Website

De website zorgenomeenkind.nl draagt bij aan vergroten kennis en bewustzijn over kindermishandeling. Verwijs in jouw berichten ook naar deze website. Daarmee vergroot je de zichtbaarheid van het thema Kindermishandeling!

Signalenwijzer 

In de signalenwijzer (formaat 21×15 cm, 20 pagina’s) vind je hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen, wat je zelf kunt doen om te helpen en waar je terecht kunt voor professioneel advies of hulp. De signalenwijzer is bedoeld voor inwoners van de regio Hart van Brabant en professionals. 

Posters

Er zijn posters in 6 varianten. posters 6 varianten

 • Zelf printen: je kunt hier de bestanden downloaden om de posters zelf te printen.
 • Drukwerk bestellen: organisaties in regio Hart van Brabant kunnen ook drukwerk bestellen (op A4 of A3 formaat). Neem contact op via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.
Contentkalender voor social media

In de contentkalender berichten voor sociale media om aan te haken aan bij landelijke themadagen of -weken. 

Factsheet ‘als de spanningen thuis oplopen’

Vanwege de coronamaatregelen blijft iedereen zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Op de factsheet tips wat men in dat geval kan doen en waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen voor steun of hulp. De factsheet is er in twee versies (met en zonder footer over de regionale Taskforce Kindermishandeling) en diverse bestanden (PDF, cPDF, jpg en png).

Campagne gericht op jongeren met een onveilige thuissituatie

We maken ons zorgen dat het aantal situaties huiselijk geweld de komende tijd flink gaat toenemen. Met een campagne willen we jongeren laten weten dat er hulp is wanneer ze het slachtoffer zijn van mishandeling. De campagne laat twee herkenbare situaties zien van twee jongeren, Levi en Kim. De boodschap is: zoek hulp als het thuis niet veilig is. Je kunt deze campagne gebruiken voor je eigen social media kanalen. 

 • doelgroep: jongeren 14-18 jaar
 • Beschikbare materialen: twee animaties in twee formaten (staand en vierkant) en twee afbeeldingen in twee formaten (staand en vierkant). Hier te downloaden (zip-map / 18 Mb)
 • De animaties en afbeeldingen linken naar: www.zorgenomeenkind.nl/jongeren.
 • Bijbehorende teksten voor social media posts:
  • Voel jij je onveilig thuis? Loopt het uit de hand? Wacht niet met hulp zoeken. Er is een oplossing voor jouw situatie.
  • Door de coronacrisis ontstaan er steeds meer onveilige thuissituaties. Heb jij hier mee te maken? Wacht niet met hulp zoeken! Zorg dat het niet uit de hand loopt.

Nieuwsbrief

De regionale Taskforce Kindermishandeling stuurt drie à vier keer per jaar een nieuwsbrief.

Schrijf je hieronder in om de nieuwsbrief te ontvangen. Of bekijk het archief met al uitgegeven nieuwsbrieven.