Skip to content

Privacyverklaring

Regio Hart van Brabant vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. Regio Hart van Brabant bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Regio Hart van Brabant omgaat met privacygevoelige gegevens.

8 augustus 2019

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens

Regio Hart van Brabant gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op zorgenomeenkind.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om u op andere websites te identificeren.

Gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor je ze met ons deelt. We bewaren ze niet langer dan nodig en delen ze niet met derden zonder je daar op voorhand over te informeren, of je toestemming voor te vragen.

Onderstaande privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je, als

 • je je inschrijft voor een evenement dat door ons wordt georganiseerd,
 • je via de e-mail of het formulier op onze website contact met ons opneemt,
 • je onze website bezoekt; voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • meestal: naam en e-mailadres,
 • mogelijk, wanneer dat relevant is: organisatie, telefoonnummer, functie.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • contact met je op te nemen of te onderhouden,
 • de website te optimaliseren,
 • nieuwsbrieven te verzenden.

Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

Je kunt contact opnemen met Regio Hart van Brabant via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken,
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken,
 • correctie, beperking, verwijdering of overdracht van je gegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

Derden

 • Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan je gevraagd te hebben, of je daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.
 • Voor verschillende toepassingen werken wij samen met derden. Zo beheren wij onze relatiegegevens in een softwarepakket dat we bij een externe partij afnemen en verzenden we onze nieuwsbrief via een extern online platform. Daar waar wij samenwerken met externen hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten die borgen dat de betreffende verwerker niets met je data mag doen zonder uitdrukkelijke toestemming van onze kant en dat hij de technische beveiliging van zijn systemen op orde heeft.

Fotografie

Wij kunnen foto’s van deelnemers aan onze evenementen publiceren op onze website of in andere middelen. Wij kondigen het maken van foto’s te allen tijde aan en de fotograaf zal zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn bij evenementen. Wanneer je niet gefotografeerd wilt worden, nemen wij dat in acht.

Het bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking, of dan andere wetgeving die het bewaren verplicht. Indien je hier vragen over hebt, beantwoorden we die graag via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl

Wijzigingen

Regio Hart van Brabant kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.

Contactgegevens Regio Hart van Brabant

Bezoekadres programmabureau:

Burgemeester Broxklaan 12 | 5041 SB | Tilburg
(Station 88, tweede verdieping)

Postadres: postbus 788, 5000 AT Tilburg

E-mailadres: taskforcekindermishandeling@tilburg.nl

Cookies

Regio Hart van Brabant plaatst cookies op zorgenomeenkind.nl om haar website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we zorgenomeenkind.nl verbeteren.

Wat is een cookie?

Een klein tekstbestandje. Het wordt op het apparaat geplaatst van iemand die zorgenomeenkind.nl bezoekt.

En de privacy?

Regio Hart van Brabant gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op zorgenomeenkind.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om u op andere websites te identificeren.

Weten cookies wie ik ben?

Nee. Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Cookies worden niet gebruikt om uw persoonlijke gegevens (e-mail of adres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.