Kijkje in de keuken bij Veilig Thuis

cijfers Veilig Thuis

Gemiddeld 79 meldingen en 53 adviesaanvragen over huiselijk geweld per week. Dat kreeg Veilig Thuis Midden-Brabant in 2018 binnen. Met die aantallen afgezet tegen het aantal inwoners, staat deze regio landelijk gezien in de top drie. Teammanager Patricia van de Graaf presenteerde deze en andere feiten tijdens ‘Een kijkje in de keuken bij Veilig Thuis’ in de week tegen kindermishandeling..

Geheimhoudingsformulier
Patricia verwelkomt op dinsdagochtend 19 november acht mensen in het Zorg- en Veiligheidshuis aan de Spoorlaan. Het gaat om medewerkers van de Toegang, de GGD, gemeente Tilburg, een vertrouwenspersoon voor scholen en een stagiair van de Raad voor de Kinderbescherming. Het eerste wat ze moeten doen, is een geheimhoudingsformulier tekenen. Want de gasten krijgen mogelijk informatie te zien die onder geen beding naar buiten mag.
De deelnemers aan ‘het kijkje in de keuken’ krijgen eerst een presentatie te zien: wat is Veilig Thuis? Patricia vertelt dat er niet alleen meldingen binnen komen over huiselijk geweld, maar ook veel adviesvragen. Die twee bij elkaar opgeteld, waren dat er 6868 in 2018. Waarom zo veel? “Blijkbaar weet men ons goed te vinden”, zegt Patricia. En mogelijk het heeft ook te maken met de samenstelling van de bevolking in de regio.

Twee derde via de politie
Patricia toont ook een cirkeldiagram met de herkomst van de meldingen. Opvallend is dat ongeveer twee derde binnenkomt via de politie. “Dan ben je eigenlijk al te laat”, merkt een van de deelnemers op. Onderwijs en wijkteams bijvoorbeeld zijn maar een klein taartpuntje in het diagram.
Onderzoeken hebben aangetoond dat de ketenaanpak van kindermishandeling niet effectief is. Nog te vaak gaat het mis in gezinnen. Daarom is onder meer het Handelingsprotocol van Veilig Thuis aangepast.
Een andere maatregel is de aanscherping van de meldcode die dit jaar is ingegaan. Een gevolg is dat professionals die inschatten dat ze zelf voldoende hulp kunnen bieden in situaties van huiselijk geweld, toch een melding moeten doen bij Veilig Thuis. In het verleden hoefde dat niet. Na zo’n melding schat Veilig Thuis in wat nodig is. Dit gebeurt in overleg met de professional. Kan hij of zij de veiligheid van het gezin herstellen of borgen? Of pakt Veilig Thuis de melding op, eventueel samen met de professional?

’s Avonds is bakje leeg
Medewerker Veilig Thuis achter computerNa de algemene presentatie splitst het gezelschap op en kijkt kort mee bij twee teams. Zo vertelt Asya van de frontoffice wat een veiligheidsbeoordeling inhoudt. Ze legt uit dat haar collega’s van de administratie de hele dag zicht hebben op de meldingen die binnenkomen. Meldformulieren worden uitgeprint en gaan naar de frontoffice. Asya wijst naar een bakje met formulieren die nog moeten worden gescreend: “Als we ‘s avonds naar huis gaan, ligt hier niks meer in.” Overigens gaat het hier niet om situaties waarin direct moet worden ingegrepen; die lopen via 112. In situaties waarbij Veilig Thuis direct een veiligheidsinschatting moet maken, gaan de collega’s van de dienst urgente zaken erop af.

Contact met melders en plegers
Patricia zei het eerder al: “Problemen in gezinnen lossen wij alleen niet op. Daar is samenwerking voor nodig, vooral met de gezinnen zelf.” Een deel van het werk van Asya bestaat dan ook uit (telefonisch) contact met informanten en directbetrokkenen, zoals dat heet. “Je hebt dus contact met de melders en de plegers?”, concludeert een van de gasten. “En als die directbetrokkenen dan de telefoon niet opnemen?” Asya: “Dat is duidelijk, dan neemt Veilig Thuis vervolgstappen.”
Na de beoordeling door Asya en haar collega’s, komen de door Veilig Thuis opgepakte meldingen terecht bij de mensen van het team backoffice. Zes van hen houden zich bezig met dringende meldingen; vier houden de vinger aan de pols bij meldingen die al zijn afgehandeld (monitoring). Lizan behoort tot de overige veertien medewerkers van de backoffice. Zij stelt veiligheidsvoorwaarden op of, als ze nog niet voldoende informatie heeft, stelt ze een onderzoek in.

Agressieve moeder mag niet meer schelden
Veiligheidsvoorwaarden zijn voorwaarden waaraan bijvoorbeeld ouders zich moeten houden om niet weer in herhaling te vallen. Ze beschrijven welke veiligheidsdoelen Veilig Thuis wil behalen. Het gaat om concreet waarneembaar en toetsbaar gedrag. Voorbeelden van veiligheidsvoorwaarden zijn:
– Een alcoholverslaafde vader mag niet drinken in het bijzijn van zijn kind(eren).
– Een verbaal agressieve moeder mag niet schelden in het bijzijn van de kinderen.
– Een ondervoede baby moet eten krijgen zoals het consultatiebureau heeft geadviseerd. In het netwerk van het gezin is iemand aangewezen om hierop toe te zien.

Lizan vertelt dat voorwaarden altijd worden vastgesteld in overleg met de ouders en met het kind. Na de bespreking met de ouders draagt ze het dossier over aan bijvoorbeeld het wijkteam. Dit kan dan de benodigde hulp regelen. Ze richt zich tot de medewerkers van de Toegang: “Het zou het fijnst zijn als jullie konden aansluiten bij het gesprek met de ouders over de voorwaarden. Ik weet dat jullie daar niet altijd tijd voor hebben, maar een warme overdracht is het beste voor het gezin.”