Handle with Care in regio Hart van Brabant

Een foto van hand in hand lopende ouder en kind

Handle with Care is een samenwerking tussen politie, scholen en leerplicht. Door deze samenwerking is er – binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld – steun op school voor het kind. Simpel, snel, in een vertrouwde omgeving, en van grote waarde voor het kind. Dit is reden waarom de Taskforce Kindermishandeling deze werkwijze heeft omarmd en het initiatief heeft genomen om dit te gaan uitvoeren in de regio Hart van Brabant.

Wat is Handle with Care?

In elke schoolklas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas komt. Handle with Care is een initiatief om kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijn effecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor jonge slachtoffers van huiselijk geweld. Dit betekent dat het kind de dag na het incident al steun krijgt. School is voor veel kinderen een veilige plek en docenten zijn goed in staat gepaste steun te bieden (en beschouwen dat ook als hun taak), maar dan moeten scholen wel weten wat er thuis speelt.

Hoe werkt Handle with Care?

De Handle with Care werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen wordt er voor de volgende schooldag een Handle with Care signaal naar leerplicht gestuurd. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leerkracht voor het begin van de les weet dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Deze steun kan, afhankelijk van de behoefte van een kind, bestaan uit wat extra aandacht, ruimte voor rust en bijvoorbeeld flexibiliteit met toetsen. Van de leerkracht wordt niet verwacht dat hij de psycholoog gaat uithangen. Het feit dat er aandacht en erkenning voor een kind is, is vaak voldoende om de natuurlijke
Via deze link kunt u ook een korte animatie bekijken over de Handle with Care werkwijze.

Waar staan we nu?

Handle with Care kan niet starten zonder draagvlak van de bestuurders van de scholen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs), Politie en gemeenten in de regio. Daarom is er een projectgroep ingericht met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, politie en gemeenten. Vanuit deze projectgroep is nu de vraag aan de bestuurders voorgelegd om aan Handle with Care deel te nemen. De verwachting is dat eind juni 2020 bijna alle bestuurders zich hebben uitgesproken over de werkwijze.

Ondertussen is een werkgroep gestart die de voorbereidingen treft om Handle with Care daadwerkelijk in te voeren. De verwachting is dat ofwel na de herfstvakantie of na de kerstvakantie van het volgende schooljaar daadwerkelijk kan worden gestart. Het uitgangspunt is dat er eenvoudige en eenduidige afspraken worden gemaakt, maar met een grote impact, namelijk simpele en snelle steun in de vertrouwde omgeving aan kinderen die het nodig hebben.

Augeo ondersteunt het project inhoudelijk. Op deze site kunt u meer vinden over Handle with Care en de eerder behaalde resultaten.