Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

PREVENTIE

Huiselijk geweld vóór zijn vraagt bouwen aan vertrouwen

Katrien de Vaan begeleidde een pilot voor de verbetering van de ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Tilburg. En ze schreef bouwstenen voor een preventieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de wijken Korvel en Wandelbos Noord. In dit artikel laat zij haar licht schijnen op het onderwerp bouwen aan vertrouwen.

Katrien de Vaan is directeur Zorg & Veiligheid bij Regioplan. Al jaren werkt zij als projectleider en adviseur aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Het thema laat niet los; aan de ene kant omdat er zoveel leed schuil gaat achter deze problematiek, die dagelijks grote aantallen kinderen en volwassenen raakt; en aan de andere kant omdat er nog zo veel te verbeteren valt. Uit onderzoek weten we steeds beter wat werkt in de aanpak. De uitdaging ligt in deze kennis gebruiken om de praktijk te veranderen. Dat deed Katrien in Tilburg door middel van twee trajecten: ze begeleidde een pilot voor de verbetering van de ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling; en ze schreef bouwstenen voor een preventieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Korvel en Wandelbos Noord.

In 2017 resulteerde een onderzoek van Regioplan naar de aard van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling in Korvel en Wandelbos-Noord in een praktische handreiking voor preventie: de Bouwstenen voor een preventieve aanpak. Eén ding bleef hangen na afronding van dit traject: het wantrouwen van inwoners jegens instanties. Beleid gaat er vaak van uit dat burgers de overheid als partij zien waar ze hulp kunnen vragen en krijgen. Die aanname is volstrekt onterecht: dat bleek destijds uit ons onderzoek, maar sindsdien hebben we er nog belangrijke andere voorbeelden van gezien, met de Toeslagenaffaire bovenaan de lijst. Een overheid die burgers wantrouwt, kan er niet vanuit gaan dat die burgers de overheid wel vertrouwen. En bij preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben we daar last van. Effectieve preventie begint dan ook bij het bouwen aan vertrouwen.

Wat is preventie?

Preventie betekent voorkómen. Bij preventie kun je je op verschillende groepen richten: de bevolking als geheel (universele preventie), specifieke risicogroepen (selectieve preventie) en groepen waarin reeds sprake is van huiselijk geweld en je vooral wilt voorkomen dat het escaleert of zich herhaalt (geïndiceerde/zorggerichte preventie). In dit artikel gaat het over selectieve preventie. Daarvoor bepaal je eerst welke groepen specifiek risico lopen op huiselijk geweld en kindermishandeling, en vervolgens ga je proberen de redenen waarom ze dat risico lopen (risicofactoren) weg te nemen. Het plaatje hieronder laat zien wat belangrijke risicofactoren zijn voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de wijken waarop de genoemde bouwstenen zich richten.

Het wegnemen van risicofactoren vraagt een lange adem en dus een aanpak voor de lange termijn. De risicofactoren leiden echter tot problemen die ook op de korte termijn kunnen worden aangepakt, zoals opvoed- en opgroeiproblematiek. De ontwikkelde bouwstenen gaan zowel over deze korte als lange termijn acties.

RISICOFACTOREN
 • Armoede
 • GGZ-/verslavings-/LVB-problematiek
 • Machtverschillen
 • Gesloten gemeenschappen
 • Complexe scheidingen

Aanpak lange termijn: verminderen risicofactoren

 

PROBLEMEN
 • Opvoed-/opgroei- Problematiek
 • Overbelaste mantelzorg
 • Intergenerationele overdracht geweld
 • Wantrouwen jegens instanties

Aanpak korte(re) termijn: aandacht voor tussenliggende problemen

BOUWSTENEN
 1. Vertrouwens-/samenwerkingsrelatie tussen inwoners, informele zorg en professionals
 2. Bespreekbaar maken van de problematiek
 3. Verminderen van armoede
 4. Verminderen van opgroeiproblematiek
 5. Verstevigen van opvoedvaardigheden
 6. Specialistische inzet op GGZ, LVB en verslaving
 7. Verminderen van risico’s die samenhangen met zorgafhankelijkheid

Waarom is preventie belangrijk?

De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot: ze bepalen hele levens van mensen en ontnemen hen kansen om van hun leven en dat van hun kinderen een succes te maken. Huiselijk geweld en kindermishandeling is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Het heeft duidelijke oorzaken: deels in de persoon van de daders en slachtoffers zelf, maar zeker ook in de omstandigheden waarin zij leven. Die omstandigheden kunnen we als samenleving beïnvloeden. En als we dat kunnen, moeten we dat ook doen. Want iedereen verdient de kans op een leven zonder geweld.

Hoe geef je vorm aan preventie?

In het plaatje hierboven zijn zeven bouwstenen genoemd. Die zijn niet nieuw, maar ze zijn wel ambitieus. Je werkt eraan door kleine stapjes te zetten met wel steeds duidelijk het einddoel voor ogen. Weet wat je wilt bereiken! En werk vervolgens langs drie lijnen aan het realiseren van dat einddoel.

1

Creëer
vertrouwen

2

Realiseer
probleem-
besef

3

Bied
handelings-
perspectief

Het onderzoek in Korvel en Wandelbos-Noord laat zien dat het einddoel van de preventieve aanpak een omgeving moet zijn waarin zorg en ondersteuning goed geregeld is voor wie het nodig heeft, die veiligheid biedt aan wie thuis spanningen ervaart en waarin een duidelijke verbinding wordt gelegd met de signaleringsstructuur voor huiselijk geweld en kindermishandeling, mocht het toch mis gaan. De weg daarnaartoe loopt via vertrouwen, probleembesef en handelingsperspectief.

1. Vertrouwen

Het vertrouwen van veel inwoners van dit soort wijken in officiële instanties is laag. Bouwen aan vertrouwen betekent het leggen van verbindingen met de juiste groepen inwoners en die verbindingen gebruiken om te laten zien, als overheid, dat je er voor ze bent. Dat doe je bijvoorbeeld door praktische problemen snel en effectief aan te pakken en je niet te verschuilen achter bureaucratische regels en procedures: ga er op af! Die verbindingen hoef je niet vanaf nul op te bouwen: er liggen al allerlei lijnen: tussen bewoners en professionals, tussen bewoners onderling en tussen professionals onderling. Door te inventariseren welke verbindingen er liggen met de risicogroepen voor huiselijk geweld en kindermishandeling, hoe die verbindingen gebruikt worden en in hoeverre dat tegemoet komt aan wat inwoners nodig hebben, zet je de eerste stap om te komen tot een netwerk dat voldoet aan de wensen en behoeften van inwoners zelf. Belangrijk hierbij is ook om te werken aan een ‘solidaire gemeenschap’ rondom ouders: een gemeenschap die oog heeft voor de complexiteit en kwetsbaarheid van ouderschap. Ga naast ouders staan, niet tegenover hen.

2. Probleembesef

Iedereen die in de wijk werkt en netwerkt moet weten dat de genoemde risicofactoren bijdragen aan huiselijk geweld. Oftewel: wie zich bezig houdt met problemen als armoede, opvoedingsproblematiek en verslaving moet het verband daarvan met huiselijk geweld en kindermishandeling kennen en (het risico op) geweld kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Het onderwerp moet uit de taboesfeer komen. Dat doe je door professionals de juiste gesprekstechnieken te leren en specifieke risicogroepen en sleutelpersonen voor te lichten. De bouwstenen bevatten concrete suggesties voor te gebruiken instrumenten. Besteed daarbij vooral ook aandacht aan de norm: geweld is niet normaal en leidt tot schade, nu en later.

3. Handelingsperspectief

Mensen weten meestal wel dat geweld niet de juiste manier is om met spanningen om te gaan. Maar als het water mensen aan de lippen staat en ze niet weten hoe ze conflicten op een andere manier kunnen oplossen, heeft het geen zin om te blijven uitleggen dat huiselijk geweld en kindermishandeling verkeerd is. Je moet hen perspectief bieden: perspectief op problemen die beheersbaar zijn en een alternatief handelingsrepertoire bij spanningen thuis. Gebruik het netwerk in de wijk en het hele scala aan gemeentelijke hulpverlening in het brede sociaal domein om risicofactoren te verminderen. Als het water mensen aan de lippen staat: creëer dan eerst lucht voordat je verandering van hen vraagt. Werk aan het verminderen van armoede, het verbeteren van opvoedingsvaardigheden, het verminderen van opgroeiproblematiek, het beperken van zorgafhankelijkheid in kwetsbare relaties, het voorkomen van escalatie van echtscheidingen en het adequaat verlenen van hulp bij GGZ-, verslavings- en LBV-problematiek.

Want …. wie inzoomt op risico’s voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal dat ook met regelmaat zien. Immers: als je eenmaal echt kijkt, blijk je meer te zien dan je dacht dat er was. En signaleren betekent handelen. Dat moet ook in de praktijk vorm krijgen. Wees daarbij open tegen inwoners over wat je doet: vertrouwen komt immers te voet, maar gaat te paard.

Daar is het Tilburgse gemeentebestuur zich helemaal van bewust!


7/20
1. Zorgen om een kind Magazine
2. Inhoud
3. Voorwoord
4. Onderwijs
5. Bij de kapper
6. Achter de voordeur
7. Preventie
8. Ervaringsverhaal
9. Complexe scheidingen
10. Kindercampagne
11. Jongerencampagne
12. Organisatienetwerken
13. Verbindend samenwerken
14. Veilige sport
15. In de praktijk
16. Kinderrechten
17. Buiten de lijntjes
18. Regionaal Expertisecentrum
19. Hartenkreten
20. Colofon