Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

BUITEN DE LIJNTJES

Iedereen kan iets doen

Ondanks alle inzet daalde het hoge aantal kinderen dat in onze regio werd mishandeld (ruim 3000) niet. Ook het recidivepercentage bleef hoog. Daarom werd in 2017 de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant in het leven geroepen, in navolging van de landelijke Taskforce. Kwartiermaker en projectcoördinator Berna Trommelen blikt terug: ‘Vier jaar lang hebben we ons hard gemaakt voor een andere aanpak van kindermishandeling.’

‘Het vaststellen van de ambitie van de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant was niet moeilijk’, vertelt Trommelen vol overtuiging: ‘Iedereen in de omgeving van kinderen moet weten hoe hij in actie moet komen en dat hij of zij ook in actie komt als het nodig is. Van de leerkracht, de hulpverlener, de huismeester van de woningcorporatie, de (huis)arts, de sportcoach tot de buurvrouw of de kapper. Iedereen! Zodat we samen kindermishandeling steeds vaker voorkomen, vroeg signaleren en aanpakken. Want elk kind heeft het recht om veilig op te groeien.’

Met die gedachte in het achterhoofd heeft de Taskforce vier jaar lang samen met betrokkenen de aanpak van kindermishandeling aangejaagd. ‘We hebben aandacht gevraagd voor het probleem en samengewerkt aan creatieve oplossingsrichtingen. Met focus op beweging naar de voorkant, preventie en vroegsignalering waardoor de nodige steun snel op gang kan komen’, vertelt Trommelen. “Daarnaast lag de focus op innovatie in samenwerkingen. Denk aan het thema ontschotten. Hieruit is het nieuwe Expertisecentrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontstaan, een netwerksamenwerking waarbinnen verschillende organisaties hun expertises samenbrengen en elkaar versterken.’

Samen werken aan Geluk in plaats van bestrijden van Geweld

'Omdenken, anders kijken, nieuwe oplossingen durven te kiezen, samenwerken buiten de gebruikelijke kaders, in actie komen met oplossingen en maatwerk aanpak …. Het moét om huiselijk geweld en kindermishandeling écht aan te pakken! Zullen we het dan ook eens anders gaan noemen? Samen werken aan Huiselijk Geluk….'

Hulp van ambassadeurs

De Taskforce kreeg hulp van ambassadeurs om echt het verschil te maken. ‘We zochten professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om anders naar de aanpak van kindermishandeling te kijken en het verschil willen maken.’ Als voorbeeld noemt Trommelen de woonconsulenten en huismeesters. ‘Zij komen achter de voordeur en kunnen helpen bij het signaleren en snel op gang brengen van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Wij hebben trainingen voor hen opgezet. Hierdoor weten ze hoe ze signalen kunnen herkennen, hoe ze het gesprek met bewoners kunnen aangaan en waar ze hun zorgen kenbaar kunnen maken zodat ondersteuning van het gezin op gang kan komen.’

Ook werd een Taskforce programmateam samengesteld, dat zijn de kartrekkers van de zeven thema’s waar de Taskforce zich hard voor heeft gemaakt: vergeten en kwetsbare kinderen, actief burgerschap, ontschotting, pleger en slachtofferschap, verantwoord ouderschap, complexe scheidingen, sport en recreatie. ‘Zij werden de aanvoerders van de vele actieve werkgroepen. En zo werd de maatschappelijke betrokkenheid zo breed mogelijk uitgezet, zoals in het onderwijs en onder de kappers, dierenartsen, brandweer, scouting, werkgevers, woningcorporaties en opleidingen.’

Trots

Berna Trommelen is trots op wat de Taskforce heeft opgeleverd. Zo biedt het opgezette Coördinatiepunt Trainingen cursussen en informatiebijeenkomsten op maat voor organisaties en professionals die verplicht zijn te werken met de Meldcode, zoals de gezondheidszorg, de toegangsloketten, het onderwijs en jeugdzorg en justitie. Met het coördinatiepunt heeft de Taskforce het onderwerp ook breder onder de aandacht gebracht. ‘Zo volgen kappers, medewerkers van woningcorporaties en vrijwilligers in de sport cursussen en krijgen studenten op verschillende opleidingen gastlessen. We spreken daardoor dezelfde taal en weten regionaal en lokaal de weg naar steun en hulp snel te vinden.’

Buurtgezinnen

‘We hebben ook stappen naar de voorkant gezet met het naar onze regio halen van het project Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun bij de opvoeding van een gezin uit de buurt. Het is gestart in Loon op zand, Oisterwijk en nu ook Tilburg. We organiseren steun dichtbij de gezinnen en bouwen aan de veerkracht van mensen zelf. Er snel bij zijn voorkomt immers erger.’

Als je uit elkaar gaat

Daarnaast ontwikkelde de Taskforce het netwerk Alsjeuitelkaargaat. Dat is een groep betrokkenen die gemotiveerd zijn om netwerk samenwerking bij scheidingen in de regio Hart van Brabant te bevorderen. ‘We hebben hiermee recht en zorg verbonden, die stonden mijlenver van elkaar. Met het online scheidingsloket willen we ouders die uit elkaar gaan of zijn, helpen om dit goed te doen om de negatieve gevolgen bij kinderen en jongeren van gescheiden ouders zo veel mogelijk te voorkomen. De vervolgstap is om te werken aan Alsjeuitelkaargaat-lokaal. Zo maak je het netwerk nog fijnmaziger. Ook een pilot van de gezinsadvocaat is juist in onze regio opgestart. Door deze pilot samen tot een succes te maken verwacht ik dat dit landelijk een vervolg gaat krijgen. Recht en zorg kunnen namelijk bij het begin van een scheiding voorkomen dat deze complex wordt. En recht en zorg hebben oog voor de positie van kinderen en de gevolgen van keuzes van ouders voor de kinderen. Dit is weer essentieel voor hun toekomst!’

Handle with Care

Trommelen heeft hele hoge verwachtingen van het invoeren van Handle with Care. Handle with Care is een samenwerking tussen politie, scholen en leerplicht. Door deze samenwerking is er – binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld – steun op school voor het kind. ‘De leerkracht weet dat een kind een traumatische ervaring heeft en houdt daar rekening mee. Arm om hem heen, geen straf bij onaangepast gedrag, coulance bij een proefwerk. kortom empathie.  Daardoor krijgen we de kinderen echt eerder in beeld. Een prachtige samenwerking die simpel in te voeren leek maar er zijn wel heel veel verschillende partijen bij betrokken. En ook erg inspirerend: vanuit de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant is een lokale Taskforce in het leven te roepen in Goirle met een hele groep actieve en betrokken Goirlenaren.’

Hartenkreet

‘Blijf omdenken en anders kijken naar de aanpak van kindermishandeling. Empathie is hierbij essentieel. Stel jezelf de vraag: hoe zou ik zelf behandeld willen worden als ik bijvoorbeeld veel spanningen zou voelen en tegen een burn-out aan zou zitten. Als ik zelf hulp nodig zou hebben bij het opvoeden van mijn kinderen? Kijk niet weg en behandel mensen zoals het hoort, zonder oordeel: dan zetten we stappen. En zet in op de preventiekant, maak kinderen en gezinnen weerbaar. Ook moeten er nog stappen worden gezet bij geboortezorg, de start van het ouderschap. Heel belangrijk.’

Actief netwerk

De Taskforce Kindermishandeling was vier jaar lang een zeer actief netwerk binnen de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk). Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder jeugd gemeente Tilburg) pakten ambassadeurs een actieve rol om de maatschappelijke schijnwerper te richten op dit thema en het onderwerp op de agenda te krijgen bij iedereen in de omgeving van kinderen.

Tevens waren professionals uit verschillende sectoren actief binnen een of meerdere werkgroepen. Zij werkten binnen zeven thema’s aan nieuwe oplossingen om de ambities van de Taskforce waar te maken. De zeven thema’s waren: onderwijs, verantwoord ouderschap, actief burgerschap, plegeraanpak en slachtofferhulp, ontschotting tussen organisaties, kwetsbare en vergeten kinderen en sport en recreatie.

Betty Ann Blommers

Manager IMW Tilburg

Ik vind het belangrijk om mij samen met anderen actief in te zetten om het thema Kindermishandeling breed onder de aandacht te brengen bij professionals, vrijwilligers en inwoners van de regio Hart van Brabant. Alleen door dit thema uit de taboesfeer te halen, door er met elkaar en vooral ook met kinderen en jongeren over te praten, kunnen we de cirkel van geweld doorbreken. #pratenhelpt

Gijs de Bont

Voorzitter College van Bestuur Biezonderwijs

Kindermishandeling is een groot probleem met uiteindelijk alleen maar slachtoffers. Buren, kappers, hulpverleners, leerkrachten, we moeten er vroeg bij zijn en praten met kinderen. Durf buiten de lijntjes te kleuren is durf er op af te stappen, de lastige vraag te stellen, het ongemak te verdragen. Ik heb als kind ervaren hoe belangrijk dit is en hoe de moed daartoe kan ontbreken. Helpen om kinderen veilig te laten opgroeien heeft dan ook mijn onverbiddelijke aandacht.

Bianca de Vos

Coördinator en trainer oudercursussen GGD Hart voor Brabant

Ouders moeten zoveel ballen tegelijk in de lucht houden, dat kan spanning geven in het gezin. Praten over problemen, maakt ouders kwetsbaar maar draagt ook bij aan het doorbreken van taboes. Er moet meer aandacht zijn voor het aanstaande ouderschap en de verwachtingen van partners onderling. Ik ben ervan overtuigd dat het spanning en teleurstelling kan voorkomen.  Naast de ouders staan, ze steunen en hulp bieden, juist in moeilijke tijden, daar wil ik me voor blijven inzetten. 

Marrit van der Plas

Beleidsmedewerker bij PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt door iedereen om huiselijk geweld en kindermishandeling op verschillende agenda’s te krijgen en te houden. Samen zorgen we ervoor dat huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gezien en voorkomen.

Lian Smits

Bestuurder Sterk Huis

Je moet niet denken dat je systemen kunt veranderen. Ga in de praktijk samen laten zien dat het gewoon anders kan:  Be the change. Voor mij betekent het dat je vanuit je eigen mogelijkheden, samen met mensen die ook willen,  “Ja” zegt en doet. Dat is wat ik gedaan, gevoeld en in de praktijk gebracht heb zien worden bij de Taskforce. Dat is heel inspirerend. Ik hoop dat het expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling op diezelfde opbouwende en inspirerende lijn door gaat.

Chantal Dekkers

Dlb advocaten en mediators

Als advocaat heb ik gezien dat complexe scheidingen een enorme impact hebben op alle betrokkenen en zeker op kinderen. Ook geeft een uitspraak van een rechter zeker niet in alle gevallen een échte oplossing. Daarom bied ik graag alternatieven om samen te werken naar een gezamenlijke en duurzame oplossing. Daarbij zoek ik graag de verbinding met de zorg.

Mark van Stappershoef

Burgemeester gemeente Goirle

Bij de aanpak van kindermishandeling gaat het er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, maar dat je steeds opnieuw je eigen tekening maakt. Dus vertrouw niet op het systeem, want zoals Einstein zei: “het is waanzin dezelfde dingen steeds opnieuw te doen en toch een andere uitkomst te verwachten!” Dát is de uitdaging voor het Expertisecentrum!

Teun Haans

Clustermanager Sterk Huis

Daar waar de aanpak van kindermishandeling succesvol is, komt dat niet door het systeem of een proces, maar de mens – dus jij – die het verschil maakt.

Anne Willems

Programmamanagers Jeugd Amarant Groep

Ik wil graag een uitspraak van Loesje aanhalen: “Kinderen zijn de toekomst. Als hun moeders er ook een krijgen.” Mijn drive is namelijk dat we pas kunnen zorgen voor welzijn en geluk van kinderen als we dit samen doen met alle betrokkenen en over de generaties heen. Dat hebben we ook laten zien bij de Taskforce: het geheel is meer dan de som der delen. En dat is ook mijn hoop voor het vervolg: dat ieder verantwoordelijkheid blijft nemen om die verbinding te maken.

Wietske van den Broek-Muller

Sectorhoofd Hart van Brabant, Politie Zeeland-West-Brabant

‘Buiten de lijntjes is meer ruimte’. Het voorkomen van kindermishandeling vraagt om professionele ruimte om zonder kaders met netwerkpartners samen te werken aan veiligheid voor het kind. Dit kent wat mij betreft geen grens.

Liselot Godschalx

Bestuurssecretaris T-PrimaiR

Kinderen moeten meer worden gezien en gehoord. We moeten de behoeften van kinderen meer centraal stellen, beter kijken wat ze nodig hebben en hierop aansluiten. De sleutel tot de oplossing is praten met kinderen zelf. Kinderen zijn slim. Zij kunnen vertellen wat ze nodig hebben.

Leonie Tromp

Huisarts bij PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Zorg dat het een tweede natuur wordt om aan kindermishandeling en kinderwelzijn te denken in alle contacten met kinderen en hun ouders.

Tanja van Stappershoef

Projectleider alsjeuitelkaargaat.nl en bemiddelaar complexe scheidingen bij Sterk Huis.

Ik hoop dat we met elkaar ons blijven richten op ouders en kinderen en niet op de structuren en processen van de organisaties zelf. Dus doen wat nodig is.

Marieleen Bouts

Directeur jeugd GGz Breburg

We kunnen en mogen niet afwachten, je jeugd neem je namelijk je hele leven mee!

Cindy de Rijke

Beleidsadviseur Pro6

Als we de groep ouders verwikkeld in een complexe scheiding eerder willen bereiken en echt preventief willen werken dan moeten we gaan investeren in de groep aankomende ouders. Door bewustzijn te creëren bij deze groep (toekomstige) ouders over de gevolgen (praktisch en relationeel) van het ouderschap. Dit kan door voorlichting en informatie te geven over het ouderschap.

Tom Pietermans

Directeur Veilig Thuis Midden-Brabant

Natuurlijk is het belangrijk om in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling buiten de lijntjes te kleuren en te zoeken naar een betere aanpak. Maar wat ik echt zou willen: wat nu wordt gezien als buiten de lijntjes kleuren, binnen de lijnen krijgen.

Ilja van den Hoek

Bestuurder IMW Tilburg

Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken is een luis in de pels manier van werken nodig. We moeten elkaar scherp houden. Ik wil nog meer beroepsgroepen warm krijgen om te helpen.

Peti Stevens

Kartrekker werkgroep Taskforce Kindermishandeling Goirle

Kijk niet weg; ik, jij en wij kunnen het verschil maken. Omdat elke kind telt. Daarom gaan we in Goirle samen actief verder met het bespreekbaar maken en aanpakken van kindermishandeling. Dat blijf ik “aanjagen” door te inspireren, verbinden en te organiseren! Samen voor een kindveilige wereld.

Angela Horsten

Directeur-bestuurder Stichting Initia Dongen

Ga dwars door alles heen als het om de veiligheid van kinderen gaat. Bezieling, betrokkenheid en een goed netwerk zijn effectiever dan het volgen van regels en protocollen. Goed dat er voortzetting plaatsvindt via ‘Handle with Care’. In die driehoek is er een wereld te winnen als we elkaars taal beter leren spreken, elkaar beter leren kennen en samen gaan werken. Ik kijk uit naar deze samenwerking in de Regio Hart van Brabant.

Maaike Krielaart

Coördinator Communicatie Sterk Huis

Hoe bereiken we slachtoffers? Over geweld is een hoop te vinden, maar er is nog een wereld te winnen in communicatie richting de doelgroep zelf. Blue en de jongerencampagne #ishetoké zijn sterke voorbeelden van hoe een juiste inzet van communicatiemiddelen het verschil kunnen maken. Het is mijn ambitie dat het communicatie vak de komende jaren een structurele bijdrage gaat leveren in het voorkomen van kindermishandeling.

Paul van Aanholt

Bestuurder Stichting Edu-Ley onderwijs

We moeten niet alleen het goede vasthouden , maar ook proberen nieuwe wegen in te slaan en buiten de bestaande kaders /contexten durven te kijken om daarmee problemen te voorkomen. Dat betekent onder meer pro actiever zijn en de beweging naar voren durven maken. In Goirle zie ik daar mooie voorbeelden van.  Als ik denk aan de potentie van de kansenteams en het werken met de kansencirkels.

Irene Dekker

Kernteam veilig sportklimaat KNVB

Sport kan een belangrijke rol spelen in het beste in elk kind naar boven halen. Dit wetende: laten we er in Hart van Brabant alles aan blijven doen om die positieve effecten teweeg te brengen en elk kind met veel plezier en vertrouwen te laten sporten!

Caroline Timmermans

Bestuurder WonenBreburg

Voor mij gaat het niet zo zeer om buiten de lijntjes te kleuren. Ik voel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze mensen in de wijken zich gesteund en gesterkt voelen om te handelen naar aanleiding van wat ze zien en nooit zullen wegkijken.


17/20
1. Zorgen om een kind Magazine
2. Inhoud
3. Voorwoord
4. Onderwijs
5. Bij de kapper
6. Achter de voordeur
7. Preventie
8. Ervaringsverhaal
9. Complexe scheidingen
10. Kindercampagne
11. Jongerencampagne
12. Organisatienetwerken
13. Verbindend samenwerken
14. Veilige sport
15. In de praktijk
16. Kinderrechten
17. Buiten de lijntjes
18. Regionaal Expertisecentrum
19. Hartenkreten
20. Colofon